Skip to content

หลังคาเมทัลชีท คลิปล็อค

        เมทัลชีท ลอนคลิปล็อค เป็นระบบการยึดล็อคที่โดดเด่นด้วยลอนหลังคาที่สูง ป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนได้อย่างดีเยี่ยมโดยการติดตั้งจะใช้การยิงสกรูเข้ากับขายึดลอนคลิปล็อค (Connector) เข้ากับแประแนง จากนั้นจึงกดแผ่นหลังคาคลิปล็อคลงกับขายึดลอนคลิปล็อค (Connector) ทุกสันลอน ทำให้หากมองเห็นจากด้านบนหลังคาจะไม่เห็นสกรู และสร้างความสวยงาม ทันสมัย มีขนาดความกว้างแผ่นหักซ้อนทับไม่ต่ำกว่า 700 มม. มี 4 สันลอนความสูง 39 มม. ลอนมีขนาดใหญ่ เพื่อช่วยในการรับปริมาณน้ำได้ดีมากขึ้น และป้องกันการไหลเข้าข้างลอน

หมายเหตุ : โปรดสอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อจากพนักงานขายของเราก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง